شیراز - خیابان قصردشت - حد فاصل کوچه 68 و 70
خط-لبخند-چیست