شیراز - خیابان قصردشت - حد فاصل کوچه 68 و 70
آیا-در-زمان-شیوع-کرونا-به-دندانپزشکی-مراجعه-کنیم