شیراز - خیابان قصردشت - حد فاصل کوچه 68 و 70
انواع-سفید-کردن-دندان