شیراز - خیابان قصردشت - حد فاصل کوچه 68 و 70
علت-تب-کردن-کودک-هنگام-رویش-دندان