شیراز - خیابان قصردشت - حد فاصل کوچه 68 و 70
قطره-آهن-باعث-پوسیدگی-دندان-کودک-نمی-شود