شیراز - خیابان قصردشت - حد فاصل کوچه 68 و 70
اول-نخ-دندان-بکشیم-یا-اول-مسواک-بزنیم