شیراز - خیابان قصردشت - حد فاصل کوچه 68 و 70
آیا-از-دندانپزشکی-میترسید